Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej znak bezpieczeństwa B był jednym z podstawowych znaków bezpieczeństwa i gwarantował kupcowi, że pozyskane towary zostały wykonane z wyniku działań, które miały na celu zapewnienie najwyższej jakości usług. Dziś takiej oceny nie dokonuje sam producent, a jednostki certyfikujące.

Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określa działania producenta związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych danego wyrobu. Określa on zakres oceny i weryfikacji przeprowadzanej na zlecenie producenta przez jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze. Na tej podstawie wydawane jest oznaczenie CE, które można umieścić na opakowaniu towaru.

Powrót do certyfikacji znakiem bezpieczeństwa B

Obecnie zaobserwowano jednak tendencje do ponownego certyfikowania znakiem bezpieczeństwa B. Deklaracja ta jest dobrowolna i nie wynika z odgórnych przepisów Unii Europejskiej. Poprzez sporządzenie deklaracji producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za spełnienie wszystkich obowiązujących wymagań dotyczących stosowania tego oznakowania.

Produkty oferowane przez producenta szafek i ich akcesoriów otrzymały pozytywną ocenę niezależnych jednostek certyfikujących i laboratorium zewnętrznych. W związku z powyższym wszyscy korzystający z rozwiązań przez nich oferowane mogą mieć pewność, że zostały zastosowane wszelkie środki troski o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.

Bezpieczne rozwiązania z gwarancją

O dużym zaangażowaniu w stworzenie trwałych i mocnych rozwiązań świadczy też 5-letnia karta gwarancyjna. Oznacza to, że producent daje swojemu Klientowi zapewnienie, że jego produkt spełnia wysokie normy jakości i przez ten okres nie powinny wystąpić żadne usterki. Jakiekolwiek nieprawidłowości, które zostaną mu zgłoszone, zostaną niezwłocznie naprawione na koszt wykonawcy.

Czy po nadaniu znaku bezpieczeństwa nikt nie sprawdza producenta?

Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań, analiza ich wyników potwierdzi wysoką jakość usług i spełnienie norm PN-EN 161221+A1:2017-11, wówczas jednostka certyfikująca, jaką jest PCBC — Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, zostaje wydany znak bezpieczeństwa B na okres pięciu lat. Na tym jednak nie koniec ich pracy. Każdy producent jest okresowo audytowany w czasie obowiązywania certyfikatu.

Podczas kontroli przeprowadzonej przez Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „B”, weryfikowane są różnorodne parametry, które stwierdzają czy jakość usług nie ulega pogorszeniu. Do wykazu weryfikowanych procesów należą warunki organizacyjno-techniczne zarówno samego producenta, jak i dostawcy oraz dystrybutora. Poza tym sprawdza się też sposób, z jakiego korzysta się z certyfikatu i jaką formę przybiera wykorzystywanie znaku bezpieczeństwa B w praktyce. Ponadto dokonuje się badań towaru na dowolnym etapie jego produkcji. Jednostka badawcza może zdecydować się na analizę produktu od dystrybutora lub sklepu, który oferuje towar. Każdy etap łańcucha dostaw może być wytypowany do weryfikacji, czy produkt spełnia normy certyfikatu.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać znak bezpieczeństwa B?

Wszystkie cechy, jakie powinien mieć towar lub wyrób ze znakiem bezpieczeństwa B, zostały opracowane i przedstawione przez Komitet ds. Wspólnego Znaku Towarowego Gwarancyjnego „B”. Podstawowym parametrem, jaki jest poddany ocenie to zgodność produktu z pierwotnym modelem. Głównie w zakresie badania i systemu zarządzania dostawcami. Jednostki badawcze kładą szczególny nacisk na zgodność specyfikacji z faktycznym procesem wytwórczym, zwracając uwagę na podjęte działania bezpieczeństwa technicznego i użytkowego. Pozytywna opinia jednostki certyfikującej skutkuje wydaniem certyfikatu.

Co nam daje znak bezpieczeństwa B?

Znak bezpieczeństwa B umieszczony na towarze jest dobrowolnym wyrazem poczucia odpowiedzialności producenta. Bez konieczności wykonywania badań i certyfikacji, decyduje on się na przedstawienie dowodów, które poświadcza o jego staranności i dbałości o zadowolenie i bezpieczeństwo Klientów. Jest to jeden z ważniejszych czynników świadczących o tym, że producent jest godny zaufania i można z czystym sumieniem zakupić jego produkty.