Polityka prywatności

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych jest Keypol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-625, ul. Hawelańska 1, NIP 7810041187, REGON: 004791027. („Keypol Sp. z o.o.”, „Administrator”).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora można skontaktować się mailowo pod adresem: biuro@keypol.com.pl

Poniżej znajdziecie Państwo opis celów i okresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zastosowaną w tym zakresie podstawę prawną.

Państwa dane osobowe zostają zarejestrowane podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.biuromarket.com.pl lub podczas korespondencji mailowej z adresem biuro@biuromarket.com.pl. Rejestracji podlega także adres IP.

Zakres i cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Dane osobowe pozyskiwane są w celu zawarcia, prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy na usługi świadczone przez Keypol Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczonych usług.

2. Dane osobowe pozyskiwane są w celu wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Keypol Sp. z o.o. przez przepisy prawa, związane np. ze sprawozdawczością rachunkową, podatkową, w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w tym przypadku nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub do czasu przedawnienia karalności, jak również w celach, które są naszymi prawnie usprawiedliwionymi celami – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:

3. Marketingu produktów i usług Keypol Sp. z o.o., a także niektórych naszych zaufanych partnerów – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu,

4. Marketingu produktów i usług naszych zaufanych partnerów, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,

5. Analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania naszych usług do potrzeb Klienta, poprawą ich jakości oraz ich rozwijaniem i usprawnianiem procesu obsługi - w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu. W celach tych niekiedy wykorzystujemy profilowanie, jednak nie polega ono wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jeśli jednak nie zgadzacie się Państwo z naszą oceną dokonywaną w ten sposób, prosimy o kontakt na adres biuro@keypol.com.pl w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji.

6. Dane osobowe pozyskiwane są w celach archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami, przeciwdziałaniem oszustwom i innym bezprawnym działaniom – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów. W tych celach często wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy na świadczenie usług przez Keypol Sp. z o.o . Jeśli jednak nie zgadzacie się Państwo z naszą oceną dokonywaną w ten sposób, prosimy o kontakt na adres biuro@keypol.com.pl w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji.

7. Dane osobowe pozyskiwane są w celach związanych z obsługą zapytań, wniosków, jeśli nie są one związane bezpośrednio z dostarczanymi Państwu usługami Keypol Sp. z o.o. - w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.

8. Dane osobowe pozyskiwane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Keypol Sp. z o.o. - w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe, których podania wymagamy w trakcie rejestracji lub które zbieramy w trakcie świadczenia usług, służą prawidłowej realizacji usług oraz celom wskazanym powyżej. Szanujemy Państwa prawo do prywatności, dlatego nie przetwarzamy większej ilości danych niż jest to konieczne do świadczenia usług na najwyższym poziomie, lub do innych prawnie usprawiedliwionych celów, lub celów wynikających wprost z właściwych przepisów prawa. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację naszych usług.


W niektórych przypadkach Keypol Sp. z o.o. może zwrócić się o udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w konkretnie określonych celach. Każda zgoda, której Państwo udzielicie ma charakter dobrowolny i można ją wycofać w każdym momencie poprzez e-mail wysłany na adres biuro@keypol.com.pl.

Wycofanie zgody nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Niektóre z Państwa danych osobowych mogą zostać udostępnione innym odbiorcom takim jak podmioty, które współpracują z nami w związku z realizacją usług np. firmom kurierskim, dostawcom rozwiązań płatniczych, dostawcom usług informatycznych, consultingowych, prawnych, księgowych, marketingowych, windykacyjnych, producentom oferowanych przez Sklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów. W przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami, Państwa dane będą mogły zostać udostępnione organom władzy publicznej i służbom np. Policji.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład, gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;

3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy dane nie będą już niezbędne do realizacji wymienionych wyżej celów,

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i dane te są przetwarzane w naszych usprawiedliwionych celach.


By uzyskać dodatkowe informacje na temat Państwa danych osobowych lub przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt mailowy na biuro@keypol.com.pl

Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat oraz sposobu wniesienia skargi uzyskacie na stronie www.giodo.gov.pl.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Keypol Sp. o.o. dostępnej na stronie internetowej www.biuromarket.com.pl.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies sporządzona przez Keypol Sp. z o.o. określa ogólne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Keypol Sp. z o.o. informacji o Użytkownikach sklepu www.biuromarket.com.pl. Polityka prywatności jest stosowana w serwisie www przy użyciu, którego Użytkownik może korzystać z usług Keypol Sp. z o.o.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm. Dalej Ustawa) jest spółka Keypol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-625, ul. Hawelańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000227237, NIP 7810041187, REGON: 004791027.

3. W celu skorzystania z usług Keypol Sp. z o.o. Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu Keypol Sp. z o.o. jak i posiadania dostępu do systemu Keypol Sp. z o.o. , który zostaje przekazany Użytkownikowi podczas składania zamówienia, przy użyciu formularzy udostępnionych przez Teo Sp. z o.o. Sp. K. . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

4. Przeglądanie zawartości strony internetowej Sklepu nie wymaga podawania przez Klientów danych osobowych. Dokonując zakupu w naszym Sklepie bez rejestracji i logowania do konta na podstawie jednorazowego zamówienia, dane podane na potrzeby jego realizacji są automatycznie usuwane. Pozostają jedynie dokumenty sprzedaży przechowywany na potrzeby m.in. fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: „Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane”. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, a dane Klientów są przechowywane w celu ułatwienia dokonania w przyszłości zakupów w naszym Sklepie.

5. Dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi lub wykonania umowy: Imię i nazwisko – podczas składania jednorazowego zamówienia oraz podczas rejestracji do konta Klienta zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie, dokonać rejestracji do konta na naszej stronie oraz do ewentualnego kontaktu Sklepu z Klientem, Adres zamieszkania oraz ewentualnie adres doręczenia: jest to informacja niezbędna do realizacji i wysłania zamówionego towaru, Nr telefonu: Klient jest powiadamiany smsem o wysłaniu towaru bądź w razie konieczności Sklep może kontaktować się Klientem na w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych okoliczności, np. braku towaru w magazynie, przy jednoczesny zaproponowaniu Klientowi korzystnego rozwiązania sytuacji, Adres e- mail: poprzez e-mail Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia oraz może kontaktować się z Klientem w związku z realizacją zamówienia. Adres e-mail, wykorzystywany jest także w celu założenia konta na stronie internetowej Sklepu. Ponadto, w przypadku gdy Klient chce otrzymywać newsletter na adres ten będą wysyłane informacje handlowe. Administrator może także wykorzystywać adres e-mail Klienta w celu wysłania ankiety badającej zadowolenie Użytkowników z usług Sklepu.

6. Dane osobowe używane do zarządzania zakupami dokonanymi online w www.mebleteo.pl tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego, informacje kredytowe, informacje na temat zamówień.

7. Keypol Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usługi przez Keypol Sp. z o.o.  jak również w związku z prowadzeniem marketingu, obsługą reklamacji, statystyką jak i w celu zabezpieczenia praw i roszczeń. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Keypol Sp. z o.o. do kierowania do Użytkownika treści marketingowych bez zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu informacji.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych dotyczących Użytkownika oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z Keypol Sp. z o.o. drogą mailową na adres: biuro@biuromarket.com.pl lub tradycyjną pocztą na adres siedziby Keypol Sp. z o.o. Po trwałym usunięciu danych koniecznych do realizacji usług przez Keypol Sp. z o.o. Użytkownik traci możliwość korzystania z usługi.

9. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są tak długo jak będzie to konieczne dla realizacji usług świadczonych przez Keypol Sp. z o.o. lub innych celów wynikających z przepisów prawa, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych.

10. Keypol Sp. z o.o. zastrzega prawo wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, o czym poinformuje za pośrednictwem swojej strony internetowej.


Informacje zawarte w logach dostępowych

1. Keypol Sp. z o.o. informuje, iż może wykorzystywać logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników. Wykorzystywanie tych danych odbywa się dla potrzeb administrowania usługi, w celach statystycznych (co do danych demograficznych), w celu zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną www. Powyższe dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników.

2. Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyt ma stronie internetowej Sklepu, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z danymi osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Sklep.

3. Na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa Keypol Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika.

Linki do innych witryn internetowych

1. Na stronie internetowej Keypol Sp. z o.o. mogą być umieszczane linki prowadzące do witryn internetowych podmiotów trzecich czy serwisów społecznościowych. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z linków prowadzących do tych witryn, Użytkownika obowiązują zasady polityki prywatności oraz pliki cookies obowiązujące na tych stronach www. Wskazane jest każdorazowe zapoznanie się przez Użytkownika z treścią ww. polityk.